युडायस नुसार शाळाची यादी 2019-20

अनुक्रमाक जिल्हा तालुका केंद्र गाव युडायस क्रमाक शाळेचे नाव शाळेचा पत्ता पिन कोड शाळेचे व्यवस्थापण शाळेचे प्रकार एकूण विदयार्थी